ضربان مقاومتیم، قلب تپنده زمان. ضرورتی هستیم، جاری در رگ‌های بی‌شمار این انقلاب. دعوتی هستیم به جمعی غیر متمرکز، مستقل و نا‌شناس که ابعاد واقعیت را در مواجهه با ذهن به چالش می‌کشیم. جمعی از هنرمندان و تولیدکنندگان محتوای خلاق ایرانی که در کنار یکدیگر می‌کوشیم رویای آزادی را محقق کنیم.


We are the pulse of resistance, the beating heart of revolution. We are a decentralised, autonomous, and anonymous collective of independent Iranian artists, musicians, filmmakers and Creative content creators.

2       0       2       3